Categories
Ze starego bloga

Admini cd

Przez cały dzisiejszy dzień serwery bloxa leżały i kwiczały. Poniżej mejl jaki dostałem na mój raport o problemach technicznych – nie działa nawet mejl do adminów. Wstyd i żenua.

The original message was received at Tue, 4 Aug 2009 17:54:13 +0200
from elf.agora.pl [10.205.42.45]

  —– The following addresses had permanent fatal errors —–
<techno@news.agora.pl>
   (reason: 554 5.4.6 Too many hops)

  —– Transcript of session follows —–
554 5.4.6 Too many hops 26 (25 max): from <2sloma@gmail.com> via localhost, to <techno@news.agora.pl>

Final-Recipient: RFC822; techno@news.agora.pl
Action: failed
Status: 5.4.6
Diagnostic-Code: SMTP; 554 5.4.6 Too many hops
Last-Attempt-Date: Tue, 4 Aug 2009 18:08:11 +0200

———- Forwarded message ———-
From: PAS <2[ciach]@gmail.com>
To: techno@agora.pl
Date: Tue, 4 Aug 2009 10:53:02 -0500
Subject: blox sie sypie
Nie moge sie zalogowac na doxa.blox.pl Wystepuje komunikat o bledzie wewnetrznym
serwera. Wewnetrznym ? Moze sie do srodka myszy dostaly i zalozyly
gniazdo ?

P.


Niniejsza wiadomo** pochodzi z domeny @agora.pl, nale**cej do Grupy Kapita*owej Agory. G*ówne spó*ki wchodz*ce w sk*ad Grupy Kapita*owej Agory to:

Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa ; Numer identyfikacji podatkowej:  PL 526-030-56-44 ; Miejsce zarejestrowania: S*d Rejonowy dla m. st. Warszawy: Numer rejestru KRS 59944 ; Kapita* zak*adowy :54.977.535,00 z*; Kapita* wp*acony: 44.140.500,00 z*.

Agora – Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy; Numer identyfikacji podatkowej: PL 646-20-72-095; Miejsce zarejestrowania: S*d Rejonowy w Katowicach Numer rejestru KRS: 72481; Kapita* zak*adowy: 1.000.000,00 z*.

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa ;Numer identyfikacji podatkowej:  PL 521-289-70-03; Miejsce zarejestrowania: S*d Rejonowy dla m. st. Warszawy Numer rejestru KRS: 126767; Kapita* zak*adowy: 14.904.000,00 z*.

Wiecej informacji  o spó*kach na stronie: www.agora.pl Wiadomo** jest przeznaczona wy**cznie dla zamierzonego adresata i mo*e zawiera* informacje o charakterze poufnym. W razie stwierdzenia, *e odbiorc* mia*a by* inna osoba prosimy poinformowa* nadawce oraz niezw*ocznie usun** wiadomo**. Wiadomo** mo*e nie stanowi*
oficjalnego stanowiska spó*ki Agora SA i nie by* zwi*zana z jej dzia*alno*ci*.

This message was sent from domain @agora.pl belonging to Agora Group. Principal companies in the Agora Group structure are:

Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; Polish VAT and tax ID no.: PL 526-030-56-44; Place of registration: Regional Court for the Capital City of Warsaw; Registration no.: 59944; Share capital: 54.977.535,00z*; Paid up capital: 44.140.500,00 z*.

Agora – Poligrafia Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 43-110 Tychy; Polish VAT and tax ID no.:  PL 646-20-72-095; Place of registration: Regional Court in Katowice; Registration no.: 72481; Share capital: 1.000.000,00 z*.

Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa; Polish VAT and tax ID no.:  PL 521-289-70-03; Place of registration: Regional Court for the Capital City of Warsaw; Registration no.: 126767; Share capital: 14.904.000,00 z*

For more information about our companies see site: www.agora.pl This message is for the intended recipient only and it may contain confidential information. If you receive this message in error, please immediately delete it and notify the sender. This message may not represent the official views of Agora SA and may not be related to its business.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *